Risicomanagement

Risicomanagement bij grote bouwprojecten

Grote bouwprojecten zijn vaak zeer complex en daardoor lastig te beheersen. De omgeving , de besluitvorming op politiek niveau en de complexe technische structuur kunnen ongewenste gebeurtenissen (risico’s) met zich mee brengen.
Om het project beheersbaar te maken en te houden is een goede risicoanalyse van groot belang. Een risicoanalyse dient op gebied van planning, financiën en techniek de onzekerheden in kaart te brengen waardoor er op elk willekeurig moment bijgestuurd kan worden als het project dit vraagt.

Doel risicomanagement

Doel van risicomanagement is om de risico’s te identificeren en kwantificeren en het vaststellen van beheersmaatregelen. Met beheersmaatregelen worden activiteiten bedoeld waarmee de kans van optreden of de gevolgen van risico’s worden beïnvloed.

Wat is een risico

Een gebeurtenis die zich al dan niet kan voordoen en die kan leiden tot uitloop van het project, een kosten overschrijding of tot het niet voldoen aan de gestelde kwaliteitseisen Een risico wordt vaak als volgt gedefinieerd: risico = kans x gevolg

Beheersmaatregel

Met beheersmaatregelen worden activiteiten bedoeld waarmee de kans van optreden of de gevolgen van risico’s worden beïnvloed.

Een risico is groter wanneer de kans van optreden en de gevolgen van optreden groter zijn. Een groot gevolg gecombineerd met een minimale kans wordt in het algemeen als niet belangrijk beschouwd, net als een grote kans met een minimaal gevolg. Afhankelijk van de kans en het gevolg kan een risico op 4 manieren worden aangepakt:

Voorkomen: één of beide van de factoren kans en gevolg wegnemen;
Verminderen: één of beide van de factoren kans en gevolg afzwakken;
Uitbesteden: risico’s onderbrengen bij verzekeraars;
Accepteren: alleen bij zeer kleine kans en/ of zeer kleine gevolgen.

Een risicoanalyse wordt opgebouwd uit een aantal vervolgstappen:

  1. vaststellen doel, randvoorwaarde, kwalitatief/kwantitatief
  2. in kaart brengen risico’s
  3. vaststellen belangrijke risico’s (prioritering)
  4. in kaart brengen van beheers maatregelen.

Door het toepassen van een risicoanalyse op een project is er op meerdere vlakken winst te behalen:

Beheersing van risico’s

  • door risico’s expliciet te maken worden ze bespreekbaar
  • inzicht in grootste onzekerheden

Beslissend ondersteunend

  • strategisch
  • keuze tussen alternatieven
  • go/no go beslissingen

Onderbouwend – planning, raming

 

Voorbeeld Risicotabel

Wilt u meer weten over risicomanagement of wilt u een risicoanalyse uit laten voeren voor een project, vul dan onderstaand formulier in en wij nemen zo spoedig mogelijk contact met u op.

Uw naam (verplicht)

Uw email (verplicht)

Onderwerp