Veiligheid Bruggen

In maart 2010 is de nieuwe norm verkeersbelasting op bruggen (NEN-EN1991-2) van kracht geworden. De belasting op bruggen in deze norm is aanzienlijk gewijzigd ten opzichte van de “oude” VBB1995 (NEN 6723). Reden van deze wijziging is , dat de verkeersintensiteit, verkeersbelasting en de aslasten van het hedendaagse verkeer ten opzichte van het verleden sterk zijn toegenomen. Het grote verschil met de huidige norm en de VBB is dat de verschillende belastingklassen (30, 45 en 60) met gespreide as-drukken zijn vervallen en hier een meer geconcentreerde last van 60 T voor in de plaats is gekomen. Verder zijn er correctiefactoren ingevoerd voor de hoeveelheid vrachtwagens die de brug passeren en voor de lengte van de brugoverspanning.       Ook aan de “sterkte kant” zijn er in de loop der tijd aanpassingen geweest. Met name de regels voor de dwarskrachtcapaciteit van beton zijn aangescherpt. In vergelijking met de oude betonnorm VB1974 is er een reductie van zo’n 30% in dwarskrachtcapaciteit. Als gekeken wordt naar de GBV 1950, GBV 1962 is de toelaatbare dwarskracht zelfs gehalveerd.

 

Bestaande bruggen

In de praktijk betekent dit, dat bestaande bruggen, die ook nog eens met een lagere verkeersbelasting dan 60T. berekend zijn, niet meer voldoen aan de huidige regelgeving. Voor bestaande bruggen die met een verkeersbelasting van 60 T. berekend zijn is er aan de “belasting kant“ vaak geen probleem. Aan de “sterkte kant“ daarentegen en dan vooral voor dwarskracht, is er dan wel een verhoogd risico. Concreet betekent dit, dat bestaande bruggen vaak niet meer voldoen aan de vereiste veiligheid. Of dit in de praktijk daadwerkelijk het geval is, zal uit nadere beschouwingen moeten blijken.

ELO Engineering kan hier voor lokale overheden (gemeenten) of provincies het volgende betekenen.

 

Inventarisatie areaal

Het is belangrijk om een goed overzicht te hebben van het areaal aan kunstwerken zoals bruggen, viaducten, duikerbruggen binnen de grenzen van het beheersgebied. Er dient een inventarisatie naar deze kunstwerken te komen. Er dient vastgelegd te worden wat het stichtingsjaar van de brug is, welke tekeningen en berekeningen aanwezig zijn en met welke belasting de kunstwerken zijn ontworpen.

Inspectie kunstwerk

Wanneer het areaal bekend is, kan er gekeken worden naar de staat van het kunstwerk. Het kunstwerk dient geïnspecteerd te worden. Hier wordt gekeken naar zichtbare schades zoals aangetaste wapening, scheuren, goedwerkende voegen en afwatering. Verder kan ook onderzocht worden, in welke mate er sprake is van chloride indringing en/of er sprake is van carbonatatie geïnitieerde wapeningscorrosie.

 

Hertoets kunstwerk

Op basis van een risico inventarisatie van de tot dan geregistreerde gegevens kan een hertoets van een kunstwerk plaats vinden. Bij deze hertoets wordt gekeken in hoeverre een kunstwerk op dit moment nog voldoet aan de voorschriften. Hierbij kan met behulp van de NEN 8700/NEN 8701 (constructieve veiligheid van bestaande gebouwen) gekeken worden of door middel van gereduceerde veiligheidscoëfficiënten (beperking levensduur) kunstwerken nog voldoende veilig zijn. Ook kan hier de werkelijke rijstrook indeling van het kunstwerk worden meegenomen ipv de indeling volgens de huidige normering.

 

Herberekening kunstwerk

Indien uit een hertoetst blijkt dat er vraagtekens zijn bij de veiligheid van het kunstwerk kan besloten worden om een herberekening uit te voeren. Indien niet alle gegevens zoals betonkwaliteit, kwaliteit wapeningsstaal of hoeveelheid wapening aanwezig is , dient hiervoor eerst een onderzoek te worden uitgevoerd. Omdat oudere kunstwerken nog vaak met de hand zijn berekend zitten er vaak constructieve reserves in het draagvermogen van een kunstwerk die met een EEM analyse volledig kunnen worden uitgenut. Uit de herberekening volgt of een kunstwerk voldoet aan de vereiste veiligheid eventueel met een gereduceerde levensduurverwachting.

 

Versterken kunstwerk

Als blijkt dat een kunstwerk niet meer voldoet dient er over te worden gegaan tot sloop. Naast deze rigoureuze maatregel is het ook mogelijk om het kunstwerk, indien het hiervoor geschikt is, te versterken om zodoende toch aan de vereiste veiligheid te voldoen. De maatregelen kunnen bestaan uit bv externe wapening (lamelwapening), voorspanning of het aanbrengen van een extra versterkingslaag op het kunstwerk. Op deze manier kan de levensduur van het kunstwerk weer worden verlengd.

Door meer dan 10 jaar ervaring opgedaan te hebben bij Rijkswaterstaat is ELO Engineering de juiste partner voor u om uw te ondersteunen als het gaat om de constructieve veiligheid van bruggen, viaducten, duikerbruggen etc.

Er kan samen met u afgestemd worden welke stappen eerst dienen te worden ondernomen. ELO engineering kan hier een plan van aanpak voor U maken , om gestructureerd uw areaal onder de loep te nemen. Op basis van risico prioritering kunnen dan vervolgstappen worden ondernomen.

 

Indien u meer informatie wenst, stuur dan het formulier hieronder in en wij nemen zo spoedig mogelijk contact met u op.

Uw naam (verplicht)

Uw email (verplicht)

Onderwerp